• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ufa

ufabet

ปูนปั้น

คุณสมบัตินักบัญชีมีอะไรบ้าง ?

Started by Hanako5, September 08, 2022, 04:53:14 AM

Previous topic - Next topic

Hanako5

คุณสมบัตินักบัญชีมีอะไรบ้าง ?

ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัตินักบัญชีและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

  • มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  • มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ทำบัญชีได้
  • มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
  • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเนื่องจากกระทำความผิดตามฐานความผิดหรือ กฎหมายที่กำหนดในมาตรา 39 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เว้นแต่ต้องคำพิพากษา หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีวุฒิการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
เมื่อเราทราบถึงคุณสมบัตินักบัญชีแล้ว อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพผู้ทำบัญชี