• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Hanako5

#1
"การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง
อย่างมีประสิทธิภาพ"
วิทยากร :  อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์
ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม
MBA Logistics Management30 กรกฎาคม 256709.00 – 16.00 น.** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล          การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในส่วนขาเข้า (inbound) รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในส่วนขาออก (Outbound) เป้าหมายหลักในการบริหารและดำเนินการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดระบบที่ดี มีประสิทธิภาพและคุ้มกับการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การป้องกันและลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า การจัดการคลังสินค้าจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปาทานการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่าง ๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง  ต้นทุนสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้โดยสามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงด้วย           ดังนั้นการจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังจึงเป็นสิ่งจำเป็นและต้องทำร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถป้อนวัตถุดิบให้กับสายการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตและส่งมอบสินค้าได้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด ในขณะที่คลังสินค้ามีปริมาณสินค้าวัตถุดิบในจำนวนที่เหมาะสม ไม่มากและน้อยจนเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาด้านการผลิตซึ่งจะทำให้ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่ำอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผลดำเนินการทางธุรกิจดีขึ้น พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกำไรมากขึ้น สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วและเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่คลังสินค้าขนาดใหญ่อีกต่อไป รวมถึงปัญหาการดำเนินการต่างๆภายในคลังสินค้าลดลงวัตถุประสงค์
1. เพื่อสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุมและเพิ่มความรวดเร็วในการการทำกิจกรรมต่าง ๆภายในคลังสินค้า
2. เพื่อลดต้นทุนและพื้นที่การจัดการปริมาณสินค้าคงคลังจำนวนมาก
3. เพื่อสามารถจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ
4. เพื่อสามารถทราบข้อมูลสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อเพิ่มรอบการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังได้มากขึ้น สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่คลังสินค้าเนื้อหาของหลักสูตร
1. การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ- การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ- การจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังของคลังสินค้าและการจัดการการ  ไหล- การวัดผลการปฏิบัติงานของคลังสินค้า- การวัดอัตรารอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio)
2. การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ - การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ- Economic Order Quantity (EOQ) การสั่งซื้อที่ประหยัด- การกำหนดค่า Safety Stock และจุดการสั่งซื้อซ้ำ (Re-order Point) ที่เหมาะสม
3. การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังแบบ ABC- การตรวจนับสินค้าตามรอบระยะเวลา (Cycle Count inventory)- วิธีการตรวจนับสินค้าด้วยระบบ Stock Card- การแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ Pareto- การกำหนดปริมาณสินค้าคงคลัง Type A, B และ C
4. เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า- การใช้ Barcode & RFID ในการบ่งบอกสินค้า- การใช้ระบบ WMS (Warehouse Management System)
5. กรณีศึกษา การลดต้นทุนการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างได้ผล- การใช้ระบบ Pick face เพื่อการหยิบสินค้า
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ราคาโปรโมชั่นสุดำพิเศษ เลือกสมัครได้ตามใจชอบ
สมัคร 1 ท่าน 3,700.- บาท
สมัคร 2 ท่าน จ่ายเพียง 7,000.- บาท
สมัคร 3 ท่าน จ่ายเพียง 8,900.- บาท
หรือ สมัคร 4 จ่าย 3 ในราคาท่านละ 3,700.- บาท
#2
ทําไมเราต้องมีศาสนาสร้างบุญบารมี ทาน-การให้-การแบ่งปัน-การเสียสละ
#3
Nose Surgery Chiang Mai เสริมจมูกเชียงใหม่ ลานนาวดีคลินิก
#4
รับทำ SEO ติดอับดับ google รับยิงแอด ทำการตลาดออนไลน์ 
เข้าชมเว็บ>> https://katoacademy.com/advertising
#6
The filler will make the face come back smooth, firm, youthful face.
#7
ลานนาวดีคลินิก เราให้บริการดูแลปรึกษาในเรื่องความงาม และแก้ไขปรับรูปหน้า เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ทุกสัดส่วนแก้ปัญหาได้ตรงจุด
#8
  แพ็กเกจทัวร์เวียดเกาะฟู้โกว๊ก พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 แพ็กเกจทัวร์เวียดเกาะฟู้โกว๊ก ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางปลอดภัย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน แพ็กเกจทัวร์เวียดเกาะฟู้โกว๊ก เรามีอาหารรวมทั้งของว่างตลอดการเดินทาง แพ็กเกจทัวร์เวียดเกาะฟู้โกว๊ก พวกเราจัดกลุ่มเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#10
  แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม จัดทัวร์ศึกษางานต่างแดน รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม รับจัดกลุ่มเหมา จัดกลุ่มส่วนตัวในประทศ แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม โดยคณะทำงานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#11
การผ่าตัดดึงหน้า คือ การทำศัลยกรรมเพื่อยกกระชับกล้ามเนื้อและไขมันใต้ผิวหนังให้กลับไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม และตัดผิวหนังส่วนเกินเพื่อให้ใบหน้ากระชับและเรียบเนียนขึ้น
#12
 เสริมจมูกที่ไหนดี เนื่องจากจมูกเป็นอวัยวะที่อยู่กึ่งกลางใบหน้า ถ้าจมูกมีความสวยขึ้น ก็จะทำให้ภาพรวมของใบหน้าสวยขึ้นด้วย ทำให้เกิดมิติน่ามองขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด
#13
แก้หนังตาตกเชียงใหม่  เมด้าคลินิก
#14
ปากกระจับ สามารถทำได้โดยศัลยแพทย์ผู้เชียวชาญ โดยแพทย์จะทำการประเมินเนื้อปากและวิเคราะห์ความเหมาะสมของริมฝีปากกับรูปหน้า ทำให้ปากคุณดูโดดเด่นและรับกับรูปหน้ามากที่สุด
#15
สอนถ่ายรูป สอนถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ
kato academy
https://katoacademy.com/photo-basic