• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Hanako5

#1
"การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง
อย่างมีประสิทธิภาพ"
วิทยากร :  อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์
ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม
MBA Logistics Management30 กรกฎาคม 256709.00 – 16.00 น.** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล          การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในส่วนขาเข้า (inbound) รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในส่วนขาออก (Outbound) เป้าหมายหลักในการบริหารและดำเนินการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดระบบที่ดี มีประสิทธิภาพและคุ้มกับการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การป้องกันและลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า การจัดการคลังสินค้าจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปาทานการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่าง ๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง  ต้นทุนสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้โดยสามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงด้วย           ดังนั้นการจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังจึงเป็นสิ่งจำเป็นและต้องทำร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถป้อนวัตถุดิบให้กับสายการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตและส่งมอบสินค้าได้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด ในขณะที่คลังสินค้ามีปริมาณสินค้าวัตถุดิบในจำนวนที่เหมาะสม ไม่มากและน้อยจนเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาด้านการผลิตซึ่งจะทำให้ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่ำอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผลดำเนินการทางธุรกิจดีขึ้น พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกำไรมากขึ้น สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วและเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่คลังสินค้าขนาดใหญ่อีกต่อไป รวมถึงปัญหาการดำเนินการต่างๆภายในคลังสินค้าลดลงวัตถุประสงค์
1. เพื่อสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุมและเพิ่มความรวดเร็วในการการทำกิจกรรมต่าง ๆภายในคลังสินค้า
2. เพื่อลดต้นทุนและพื้นที่การจัดการปริมาณสินค้าคงคลังจำนวนมาก
3. เพื่อสามารถจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ
4. เพื่อสามารถทราบข้อมูลสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อเพิ่มรอบการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังได้มากขึ้น สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่คลังสินค้าเนื้อหาของหลักสูตร
1. การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ- การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ- การจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังของคลังสินค้าและการจัดการการ  ไหล- การวัดผลการปฏิบัติงานของคลังสินค้า- การวัดอัตรารอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio)
2. การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ - การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ- Economic Order Quantity (EOQ) การสั่งซื้อที่ประหยัด- การกำหนดค่า Safety Stock และจุดการสั่งซื้อซ้ำ (Re-order Point) ที่เหมาะสม
3. การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังแบบ ABC- การตรวจนับสินค้าตามรอบระยะเวลา (Cycle Count inventory)- วิธีการตรวจนับสินค้าด้วยระบบ Stock Card- การแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ Pareto- การกำหนดปริมาณสินค้าคงคลัง Type A, B และ C
4. เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า- การใช้ Barcode & RFID ในการบ่งบอกสินค้า- การใช้ระบบ WMS (Warehouse Management System)
5. กรณีศึกษา การลดต้นทุนการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างได้ผล- การใช้ระบบ Pick face เพื่อการหยิบสินค้า
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ราคาโปรโมชั่นสุดำพิเศษ เลือกสมัครได้ตามใจชอบ
สมัคร 1 ท่าน 3,700.- บาท
สมัคร 2 ท่าน จ่ายเพียง 7,000.- บาท
สมัคร 3 ท่าน จ่ายเพียง 8,900.- บาท
หรือ สมัคร 4 จ่าย 3 ในราคาท่านละ 3,700.- บาท
#2
  แพ็กเกจทัวร์เวียดเกาะฟู้โกว๊ก พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 แพ็กเกจทัวร์เวียดเกาะฟู้โกว๊ก ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางปลอดภัย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน แพ็กเกจทัวร์เวียดเกาะฟู้โกว๊ก เรามีอาหารรวมทั้งของว่างตลอดการเดินทาง แพ็กเกจทัวร์เวียดเกาะฟู้โกว๊ก พวกเราจัดกลุ่มเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#3
  แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม จัดทัวร์ศึกษางานต่างแดน รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม รับจัดกลุ่มเหมา จัดกลุ่มส่วนตัวในประทศ แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม โดยคณะทำงานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#4
การพิมพ์นามบัตรในงานแนะนำตัว
          การพิมพ์นามบัตรในงานแนะแนวตัวเป็นมารยาทพื้นฐานสำคัญในการทำธุรกิจหรือสื่อสารงานที่เป็นทางการ 
คุณต้องมีการพิมพ์นามบัตรเตรียมพร้อมไว้ทุกเมื่อไม่ควรให้ห่างจากตัวแม้ว่าจะเป็นวันส่วนตัวธรรมดาก็ได้  เพราะคุณ
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะต้องใช้มันเมื่อไหร่  คุณเป็นได้จะได้รับเจอะคู่แลกเปลี่ยนทางธุรกิจการค้าในวันเหล่านี้ก็เป็นได้  ดังนั้นอย่างน้อย
คุณควรจัดแบ่งพิมพ์นามบัตรไว้ในกระเป๋าเงิน บนรถ หรือสอดไว้ตามที่ต่างๆ เป็นต้น  สำหรับจำนวนการพิมพ์นามบัตร
ควรนึกคิดความเหมาะสมให้ดีและเมื่อนามบัตรใกล้หมดควรจะสั่งพิมพ์ล่วงหน้าโดยคำนึงระยะเวลาในการจัดทำด้วย 
เพราะหากพิมพ์นามบัตรมิเพียงพอต่อการใช้งานอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการงานและธุรกิจที่สำคัญได้
          การแจกนามบัตรนั้นคุณเชื่อหรือไม่ว่าถูกจัดลงในหลักสูตรการเล่าเรียนด้านธุรกิจเกือบทั่วโลก  บางครั้งคุณอาจจะ
คิดว่าการพิมพ์นามบัตรเป็นการฟุ่มเฟือยหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นนี้  แต่ทว่าแม้แต่บริษัทผู้นำ
ด้านไอทีระดับโลกยังคงต้องใช้นามบัตรกันอยู่ทั้งสิ้น   เพราะความหมายโดยนัยในการแจกนามบัตรนั้นเป็นการแสดงให้
เห็นถึงความต้องการที่ให้ความช่วยเหลือ  ข้อเสนอแนะ หรือติดต่อพบปะกันในอนาคต ทำให้ผู้รับรู้สึกประทับใจในครั้งแรกใน
ตัวคุณ  หรือสำหรับบางประเทศที่มีธรรมเนียมปฏิบัติเชิงอนุรักษ์ถือว่าการพิมพ์นามบัตรมอบให้แก่ผู้อื่นเป็นมรรยาทพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ 
          ทั้งนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดรูปร่างพื้นฐานของนามบัตร  นามบัตรนั้นมักจะแบบใช้กำหนด
ขนาดตามหลักสากลโดยจะอยู่ที่ 9.4 x 5.5 เซนติเมตร  ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบพิมพ์นามบัตรแทบจะ
มีการบังคับขนาดโครงหน้าเท่าขนาดนามบัตรจริงเกือบทุกโปรแกรม  สำหรับสิ่งที่ต้องอยู่ในนามบัตรนั้นอย่างน้อยที่สุด
ต้องระบุชื่อและช่องทางติดต่อกลับ  โดยหลายท่านไม่นิยมระบุชื่ออาจจะใส่ชื่อบริษัทหรือร้านค้าก็ได้ สำหรับช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกลับอาจจะให้เป็นเบอร์โทรศัพท์  ที่อยู่ หรืออีเมล ก็ได้ตามแต่สะดวก การพิมพ์นามบัตรนั้นท่านสามารถออกแบบได้
ด้วยตนเองและพิมพ์นามบัตรใช้เองก็ได้  แต่คุณค่าอาจจะไม่ดีพอที่จะใช้ในระยะยาวหรือหากพิมพ์ใช้เป็นปริมาณมาก
อาจจะค่าใช้จ่ายอาจจะแพงกว่าโรงพิมพ์อีกด้วย 
          สำหรับการพิมพ์นามบัตรโดยโรงพิมพ์นั้นในปัจจุบันมีราคาไม่แพงโดยขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งพิมพ์  โดยสิ่งที่ต้อง
พิจารณาหลักๆ คือคุณภาพของงานพิมพ์แต่ละที่  อย่างไรก็ตามความคมชัดและรายละเอียดของหมึกจะดีกว่าเครื่องพิมพ์
เอนกประสงค์ตามบ้านโดยทั่วไปแน่นอนและสามารถเลือกใช้กระดาษแบบต่างๆ ที่ไม่สามารถใช้เครื่องพิมพ์ที่บ้านได้ ซึ่งที่
การกำหนดกันหลักแล้วก็จะเป็นกระดาษอาร์ตการ์ดที่มีความหนา 260 แกรมขึ้นไปเพื่อให้มีความแข็งแรงเพียงพอ  แต่บางครั้ง
อาจจะเลือกใช้กระดาษแบบอื่นที่บางกว่าแล้วใช้การเคลือบผิวพลาสติ๊กบนบนงานพิมพ์นามบัตรเพื่อเพิ่มความหนาและ
ความทนทานซึ่งจะมีทั้งเคลือบแบบเงาและแบบด้านก็ได้  นอกจากรายละเอียดการพิมพ์ที่ประณีตแล้วโรงพิมพ์เหล่านี้จะมี
เทคนิคการตกแต่งพิเศษที่การเคลือบ UV หรือ SPOT UV เพื่อให้หมึกเพิ่มความเงาเน้นในจุดที่ต้องการ เป็นต้น
          เทคนิคการพิมพ์นามบัตรแต่ละแห่งจะแตกต่างกันออกไปโดยคุณสามารถเลือกหรือขอดูตัวอย่างงานเหล่านั้น
จากโรงพิมพ์ที่ใช้บริการได้  หรืออาจจะอธิบายความต้องการของคุณให้กับโรงพิมพ์เพื่อที่จะสามารถช่วยคิดวิธีการที่จะได้
งานพิมพ์นามบัตรที่ตรงตามใจของคุณได้
#5
เครื่อง pms เทคโนโลยีใหม่สำหรับในการรักษาลักษณะของการปวดแล้วก็ฟื้นฟูความสามารถทำความรู้จัก เครื่องPMS นวัตกรรมใหม่รักษาลักษณะของการปวดและก็ฟื้นฟูความสามารถ

ลักษณะของการปวด ปวดเมื่อย หรือชะตามร่างกาย เป็นอาการที่พบได้ทั่วไปกับทุกๆคน แม้ว่าอาการพวกนี้จะมิได้มีผลอะไรเยอะมากต่อสุขภาพ แม้กระนั้นมันก็บางทีอาจสร้างความอารมณ์เสีย รำคาญให้ใครหลายๆคนได้ ในขณะนี้ กรรมวิธีการรักษาลักษณะของการปวดเมื่อยล้าต่างๆกลุ่มนี้ บางทีอาจไม่มีความจำเป็นที่ต้องพึ่งการกินยาอีกต่อไป ด้วยเหตุว่าของใหม่ใหม่ที่มีชื่อว่า เครื่องPMS นั้น มีคุณสมบัติสำหรับในการรักษาลักษณะของการปวดต่างๆอย่างเห็นผลเพียง 1 - 2 คราวแรกที่ได้ใช้ พวกเรามาทำความรู้จัก เครื่องPMS กันว่า เป็นยังไง การทำงานของเครื่องปฏิบัติงานยังไง ปรับแก้อาการอะไรได้บ้าง และก็คนไหนกันแน่บ้างที่ไม่เหมาะกับการใช้ เครื่องPMS

เครื่องPMS เป็นอย่างไร

เครื่องPMS หรือ Peripheral Magnetic Stimulationหมายถึงสิ่งเร้าด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยการใช้เครื่องมือแม่เหล็กไฟฟ้าไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนปลายด้วยคลื่นแม่เหล็กความแรงสูง เพื่อยับยั้งลักษณะของการปวดต่างๆเป็นต้นว่า

�ปวดกล้าม
�โรคปวดข้อ
�โรคเอ็นข้อมืออักเสบ หรือโรคเกี่ยวกับเอ็นต่างๆ
�อาการชาจากเส้นประสาท
�อาการปวดจากงูสวัด
�กรุ๊ปอาการชา

และยังสามารถใช้ เครื่องPMS ในการรักษาร่วมกับการใช้ Shockwave รวมทั้ง High power Laser Therapy ได้อีกด้วย

เครื่องPMS  มีรูปแบบการทำงานอย่างไร ?

สำหรับหลักการทำงานของ เครื่องPMS คือ เมื่อมีอาการปวดหรือชาเกิดขึ้น ทั้งการปวดจากกล้ามเนื้อ แล้วก็เอ็นต่างๆได้แก่ เอ็นร้อยหวายอักเสบ หรือเส้นประสาทอื่นๆ เครื่อง pms จะกระทำการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปกระตุ้นที่เส้นประสาทโดยตรง ก่อให้เกิดกรรมวิธี Depolarization ที่ไปกระตุ้นเนื้อเยื่อรอบๆที่ปวดหรือมีลักษณะชา กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดการไหลเวียนของโลหิตรอบๆกล้ามดำเนินงานได้ดีขึ้น ทั้ง เครื่องPMS ยังส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไปยังสมอง เพื่อไปกระตุ้นให้สมองส่วนที่ยังดำเนินการได้มีการฟื้น และส่งสัญญาณกลับมายังบริเวณที่มีลักษณะอาการปวดหรือชา หรือรอบๆที่เคลื่อนไหวไม่ได้ เพื่อลดลักษณะของการปวดรวมทั้งชา หรือรอบๆที่เคลื่อนไหวไม่ได้ ให้กลับมาเคลื่อนก้าวหน้าขึ้น เครื่องPMS  สามารถรักษาอาการอะไรได้บ้าง

กลุ่มผู้เจ็บป่วยหรือกลุ่มของโรคที่สามารถรักษาด้วยการใช้ เครื่องPMS มีทั้งผอง 5 กรุ๊ปโรค ดังนี้

1.อาการสถานที่ทำงานซินโดรม
ลักษณะของการปวดสถานที่ทำงานซินโดรม หรือกรุ๊ปอาการปวดต่างๆอีกทั้งแบบเรื้อรังรวมทั้งแบบทันควัน การใช้ เครื่อง pms สำหรับในการรักษา จะช่วยลดอาการปวดที่เกี่ยวข้องกับเส้นประสาท กล้าม พังผืด เอ็น หรืออาการเคล็ดลับขัดยอกต่างๆได้แก่ อาการปวดคอ บ่า ไหล่ แขน มือ เอว หลัง สะโพก หัวเข่าและข้อเท้า แล้วก็ถ้าหากผู้เจ็บป่วยทำการรักษาโดยใช้ เครื่องPMS โดยตลอด ลักษณะของการปวดต่างๆรวมทั้งอาการสำนักงานซินโดรม จะค่อยๆดียิ่งขึ้นเป็นลำดับ

2.อาการอัมพฤกษ์ อัมพาต จากโรคเส้นโลหิตสมอง (Stroke)
ในกลุ่มคนป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตที่เกิดขึ้นจากโรคเส้นเลือดสมอง รวมทั้งอาการบาดเจ็บในสมอง อาการบาดเจ็บของไขสันหลัง หน้าเบี้ยวครึ่งซีก สามารถใช้ เครื่องPMS สำหรับการรักษาได้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาวการณ์กล้ามเกร็งในคนเจ็บอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ ยิ่งไปกว่านี้ ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามในฝูงชนที่มีอาการกล้ามอ่อนเพลียได้อีกด้วย

3.โรคกระดูกสันหลัง
ในกลุ่มคนป่วยโรคกระดูกสันหลัง และก็หมอนรองกระดูกสันหลัง เป็นกรุ๊ปโรคที่เกี่ยวกับแนวไขสันหลังโดยตรง มีเหตุที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกสันหลัง รวมทั้งหมอนรองกระดูก หรืออาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หรือผู้ที่มีกระดูกสันหลังยุบตัวไปกดทับเส้นประสาท ทำให้มีอาการปวดร้าวลงที่ขา หรือถ้าหากเป็นที่รอบๆกระดูกก้านคอ จะมีอาการเจ็บปวดรวดร้าวลงไปที่แขน สำหรับในการรักษาผู้เจ็บป่วยกลุ่มนี้ด้วย เครื่องPMS จะช่วยลดลักษณะของการปวดที่เกิดขึ้นจากเส้นประสาท หรือการบาดเจ็บที่ไขสันหลังได้ เพราะว่าการกระตุ้นด้วยแม่เหล็กจะสามารถลงลึกไปถึงรากประสาทได้

4.กรุ๊ปอาการชา
ในกลุ่มคนไข้อาการชา หรือผู้ที่มีลักษณะชาจากปลายประสาท หรือเส้นประสาทถูกกดทับ ตัวอย่างเช่น มือชา เท้าชา แขนชา ส่วนมากพบได้ทั่วไปในผู้ที่กำลังป่วยเป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากว่า เบาหวานทำให้มีการเกิดการขาดสารอาหารจากน้ำตาลในเลือดที่จะไปเลี้ยงตัวเส้นประสาท ทำให้เส้นประสาทเกิดการอักเสบขึ้นมา ซึ่งการรักษาอาการชากลุ่มนี้ด้วย เครื่องPMS จะช่วยให้อาการชาต่างๆดีขึ้นทุกๆครั้งที่มีการรักษา

5.กรุ๊ปการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ
เครื่องPMS สามารถช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรืออาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการเล่นกีฬา อย่างเช่น อาการบาดเจ็บที่กล้าม เอ็น กระดูก หรือเคล็ดลับปวดเมื่อยต่างๆสำหรับการใช้ เครื่องPMS จะไปช่วยกระตุ้นการผลิตเนื้อเยื่อ แล้วก็ช่วยซ่อมแซมระบบประสาทส่วนที่ได้รับความเสื่อมโทรมให้กลับมาทำงานได้เป็นปกติเร็วขึ้น

ช่วงเวลาแต่ละครั้งที่ใช้ เครื่องPMS สำหรับการรักษา

สำหรับระยะเวลาสำหรับเพื่อการเข้ารักษาโดยใช้เครื่องPMS ในแต่ละครั้ง จะใช้เวลาประมาณ 5 - 30 นาที ส่วนเรื่องของจำนวนครั้งสำหรับเพื่อการรักษาจะขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมินอาการของคนไข้ ตัวอย่างเช่น คนที่มีปัญหากล้ามเนื้อ อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเมื่อยล้า จะใช้เวลารักษาด้วยการใช้ เครื่องPMS โดยประมาณ 3 -5 ครั้ง / สัปดาห์

ส่วนการใช้ เครื่องPMS รักษากรุ๊ปอาการปวดคอ บ่า ไหล่ หรือที่ทำงานซินโดรม อาการปวดจะดีขึ้นใน 1 - 2 ทีแรกสำนักงานรักษา และในผู้ที่มีลักษณะอาการเรื้อรังจากข้อไหล่ติดแต่ว่าไม่มากมาย การดูแลรักษาด้วย เครื่องPMS ราว 1 - 2 ครั้ง ร่วมกับการใช้แนวทางทางด้านกายภาพ จะช่วยให้คนไข้สามารถยกแขนได้ นอกเหนือจากนั้น การใช้ เครื่องPMS รักษาผู้เจ็บป่วยภายหลังจากการผ่าตัด ต้องรักษาอย่างสม่ำเสมอ 3 - 5 ครั้ง / อาทิตย์ และก็จะเริ่มเห็นผลดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์

ข้อดีของ เครื่องPMS

- เห็นผลการบำบัดทันทีตั้งแต่หนแรกที่ได้ใช้ เครื่องPMS
- เครื่องPMS สามารถช่วยบรรเทาลักษณะของการปวดจากระบบประสาท และอาการปวดที่มิได้มาจากระบบประสาท อาทิเช่น ปวดกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น และข้อ
- ช่วยลดลักษณะของการปวด อาการชา และยังสามารถช่วยกระตุ้นกล้ามที่อ่อนล้าจากอัมพาตได้
- เครื่อง pms มีส่วนช่วยเร่งการฟื้นตัวของเส้นประสาทที่เสียหายได้อย่างยอดเยี่ยม ยกตัวอย่างเช่น แขนขาเมื่อยล้า มือตก พังผืดทับเส้นประสาท รวมทั้งช่วยรักษาอาการที่เกิดขึ้นจากโรคกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลัง
- เครื่องPMS ช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของเส้นประสาทที่มีความเพี้ยนไปจากปกติให้สามารถกลับมาปกติได้ ตัวอย่างเช่น อาการปวดเรื้อรังจากโรคทางกล้ามเนื้อกระดูก อาการฉี่หลายครั้ง ฯลฯ

ช่วยรักษาอาการในทุกๆระยะของโรค ทั้งระยะฉับพลัน ครึ่งฉับพลัน และเรื้อรัง

- มีกลไกสำหรับเพื่อการรักษาที่กระตุ้นให้มีการซ่อมบำรุงการผลิตเยื่อ ไม่ใช่แค่ปรับแก้อาการเท่านั้น
- การรักษาด้วย เครื่องPMS จะใช้ช่วงเวลาประมาณ 5 - 30 นาทีต่อจุดการรักษา
- ใช้การรักษาด้วยการใช้ เครื่องPMS แบบสม่ำเสมอน้อยครั้ง แต่เห็นผลการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ
คนใดกันบ้างที่ไม่เหมาะกับการดูแลและรักษาด้วย เครื่องPMS
- ผู้ป่วยที่มีลักษณะลมชักมาก่อน
- คนป่วยที่มีโลหะฝังอยู่ในตัว หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ภายในร่างกาย ดังเช่น สิ่งกระตุ้นกระแสไฟฟ้าหัวใจ

เครื่องหูเทียมไฟฟ้าประเภทที่ฝังในตัว

- ผู้เจ็บป่วยมะเร็งที่ยังอยู่ในช่วงของการรักษา
- คนเจ็บที่ใส่สายสวนหัวใจ ใส่เพสเมกเกอร์ จะไม่เหมาะสมกับการดูแลและรักษาด้วย เครื่องPMS เพราะว่าบางทีก็อาจจะไปนำไปสู่ความเปลี่ยนไปจากปกติแล้วก็ความสามารถหลักการทำงานของตัวกระตุ้นได้สำหรับคุณผู้อ่านที่สนใจ เครื่องPMS หรืออยากขอคำปรึกษาต่างๆสามารถมาขอคำแนะนำกับเรา ศุภกาญจนา เมดดิเอ็นจิน เทคโนโลยี พวกเราเป็นผู้นำเข้ารวมทั้งจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์กายภาพบำบัด เครื่อง pms เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพ และก็อุปกรณ์การแพทย์อื่นๆพร้อมบริการรับซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์ บริการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ ตามมาตรฐานสากล บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทั่วราชอาณาจักร

ขอบคุณสำหรับที่มา www.supamas-medical.com/โปรโมชั่น
#6
  ทัวร์ญี่ปุ่น ครอบครัว เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั้งโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 ทัวร์ญี่ปุ่น ครอบครัว ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์ญี่ปุ่น ครอบครัว พวกเรามีอาหารรวมทั้งของว่างตลอดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ครอบครัว พวกเราจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#7
การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่
แบบมืออาชีพ
 หลักการและเหตุผลจากอดีตปัจจุบัน กระแสคลื่นการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง รวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงนี้ และอนาคตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัล  สิ่งรอบตัว  สภาพแวดล้อมได้แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน  ความรู้ในอดีตอาจหมดอายุ หรือไม่สามารถนำมาใช้ในยุดปัจจุบันได้  ดังนั้นต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ การบริหารงานและการพัฒนาระบบงานธุรการที่อาจเกี่ยวข้องกับการบริการภายในและ การจัดเก็บ บริหารเอกสารขององค์กร ในยุคดิจิทัลที่ต้องพัฒนาการจัดเก็บเอกสารแบบแฟ้มสู่การจัดเก็ดแบบดิจิทัลหรือ E-Documentบุคลากรด้านธุรการจึงเป็นส่วนงานที่สำคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง  เพราะต้องคอยสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร   ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมให้ความรู้ถึงบทบาทหน้าที่  ขอบเขต ความรับผิดชอบของงานธุรการในยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ  เทคนิคการทำงานในเชิงรุก  การสื่อสาร การเป็นหน่วยสนับสนุน  เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ  เพื่อความสำเร็จในงานและองค์กรวัตถุประสงค์1. เพื่อทราบถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับงานหลักขององค์กรในยุค 4.0 แบบมืออาชีพ2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก3. เพื่อการเพิ่มความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน อาทิ งานด้านเอกสารในยุคดิจิทัล งานบริการในหน่วยงานต่าง ๆ  งานสำนักงาน  งานในหน้าที่ของส่วนงานธุรการอย่างมืออาชีพหัวข้ออบรม1. เรียนรู้ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับงานหลักขององค์กรในยุคใหม่แบบมืออาชีพ2. เรียนรู้แนวทาง เทคนิคการกำหนดขอบเขตสายงานธุรการในการบริหารงานธุรการ3. เรียนรู้คุณสมบัติ และบุคลิกภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่งานธุรการในยุค New Normal4. เรียนรู้เทคนิคการทำงานเชิงรุก และหลักการในการสร้างความประทับใจในการสื่อสารประสานงานให้มีประสิทธิภาพ5. เรียนรู้เทคนิคการจัดระบบงานเอกสารและการเก็บเอกสารให้ได้ประสิทธิภาพสู่ยุคดิจิทัล6. เรียนรู้การจัดทำดัชนีและการจัดหมวดหมู่เอกสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ7. เรียนรู้การพัฒนาระบบงาน  งานจัดสำนักงาน  การจัดระเบียบงาน การวางแผนงาน8. เรียนรู้ทักษะการต้อนรับผู้มาเยือน  การใช้คำพูด  การสนทนาทางโทรศัพท์ที่เหมาะสม9. เรียนรู้ลักษณะของกระบวนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานธุรการ10. สรุปการเรียนรู้  ถาม-ตอบกลุ่มเป้าหมายบุคลากรที่รับผิดชอบในหน่วยงานธุรการ หรือส่วนสำนักงาน หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัดวิทยากร: วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (MBA)  มหาวิทยาลัยรามคำแหงInternal Audit ISO ที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section Head) ดูแลส่วนงานบริการลูกค้าและมีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากลมากกว่า 18   ปี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
#8
ความประพฤติที่ดีงาม ศีลย่อมให้สมบัติในโลกนี้และโลกหน้า เครื่องประดับใดจะงดงามเช่นกับผู้ที่มีศีลย่อมไม่มีกลิ่นใดจะหอมฟังทั้งตามลมและทวนลม เช่น กลิ่นของผู้มีศีลย่อมไม่มี พระพุทธองค์จึงตรัสศีลไว้ในลําดับต่อจากทาน อ่านต่อ ศีล ทําไมเราต้องมีศาสนาคิดดี พูดดี ทำดี เป็นไฉนจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง จงทำญาณให้เห็นจิต เหมือนดั่งตาเห็นรูปความทุกข์ ความดับทุกข์พุทโธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานวิมุตติจิต จิตตื่นรู้ พ้นจากอวิชชาสมมุติทั้งปวง
#9
  ทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปส่วนตัว เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั้งโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 ทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางปลอดภัย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปส่วนตัว พวกเรามีของกินและก็อาหารหวานตลอดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปส่วนตัว พวกเราจัดกลุ่มเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#10
#11
  ทัวร์อุซเบกิสถาน เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 ทัวร์อุซเบกิสถาน ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางปลอดภัย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์อุซเบกิสถาน เรามีอาหารและก็ของหวานตลอดการเดินทาง ทัวร์อุซเบกิสถาน เราจัดกลุ่มเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#12
  แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม3วัน2คืน พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม3วัน2คืน ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม3วัน2คืน เรามีของกินและก็อาหารว่างตลอดการเดินทาง แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม3วัน2คืน พวกเราจัดกลุ่มเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#13
  แพ็กเกจทัวร์ เวียดนามใต้ นำเที่ยว เดินทางไม่เป็นอันตราย ราคาประหยัด แพ็กเกจทัวร์ เวียดนามใต้ มีไกด์ดูแล บ้านพัก โรงแรม แพ็กเกจทัวร์ เวียดนามใต้ สะดวกสะบาย อาหารอร่อย มีพนักงานดูแลท่านตลอดเส้นทาง ยินดีให้คำแนะนำ แพ็กเกจทัวร์ เวียดนามใต้ ปี2566 -2567  
#14
  ทัวร์คามิโคจิ2567 เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั้งโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 ทัวร์คามิโคจิ2567 ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่เป็นอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์คามิโคจิ2567 เรามีอาหารรวมทั้งอาหารหวานตลอดการเดินทาง ทัวร์คามิโคจิ2567 พวกเราจัดกลุ่มเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#15
  ทัวร์มณฑลซินเจียง พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วทั้งโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 ทัวร์มณฑลซินเจียง ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่เป็นอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์มณฑลซินเจียง เรามีอาหารแล้วก็ของว่างตลอดการเดินทาง ทัวร์มณฑลซินเจียง พวกเราจัดกลุ่มเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#16
  เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เดือนไหนดี พาเที่ยว เดินทางไม่มีอันตราย ราคาประหยัด เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เดือนไหนดี มีไกด์ดูแล บ้านพัก อพาร์เม้นท์ เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เดือนไหนดี สบายสะบาย อาหารอร่อย มีบุคลากรดูแลท่านตลอดทาง ยินดีให้คำแนะนำ เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เดือนไหนดี ปี2566 -2567  
#17
  ทัวร์ย่าติง 2567 พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั้งโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 ทัวร์ย่าติง 2567 ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่เป็นอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์ย่าติง 2567 เรามีของกินและก็อาหารว่างตลอดการเดินทาง ทัวร์ย่าติง 2567 พวกเราจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#18
  รับจัดทัวร์ท่องเที่ยวประจำปี นำเที่ยว เดินทางปลอดภัย ราคาประหยัด รับจัดทัวร์ท่องเที่ยวประจำปี มีไกด์ดูแล ที่พัก โรงแรม รับจัดทัวร์ท่องเที่ยวประจำปี สบายสะบาย อาหารอร่อย มีพนักงานดูแลท่านตลอดเส้นทาง ยินดีให้คำแนะนำ รับจัดทัวร์ท่องเที่ยวประจำปี ปี2566 -2567  
#19
ลีวาลีย์ เวดดิ้ง รับจัดงานแต่งงาน  นำภาพบรรยากาศเบื้องหลังงาน set up ของ คุณคอร์สและคุณจิ๊กซอว์ มาฝากกัน ครับเจ้าบ่าวสุดหล่อและเจ้าสาวสุดสวยยินดีมากๆนะครับที่ได้ดูแลและจัดงานทั้งงานในช่วงเช้าและงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสทุกคนประทับใจปลาบปลื้มรวมทั้งตัวคู่บ่าวสาว ลีวาลีย์ เวดดิ้ง รับจัดงานแต่งงาน ได้จัดงานออกอย่างมาสมบูรณ์แบบแม้จะเหนื่อยขนาดไหนก็ยอมเพราะทำให้คู่บ่าวสาวและญาติประทับใจและปลาบปลื้มไปทำตามๆกัน ขอบคุณทุกโอกาสที่คู่บ่าวสาวมอบให้เรา ลีวาลีย์ เวดดิ้ง รับจัดงานแต่งงาน ขอขอบคุณทุกคำชื่นชมและความชื่นใจของคุณพ่อคุณแม่ ที่สุดแสนประทับใจในผลงานของเรา เราจะตอบแทนทุกความไว้วางใจ ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมและประทับใจ ฤกษ์ดีปีนี้ให้ลีวาลีย์ เวดดิ้ง รับจัดงานแต่งงาน  ดูแลงานแต่งงานของคุณ เพราะเรา จะทำให้วันที่สำคัญที่สุด เป็นมากกว่า " งานแต่งงาน " ลีวาลีย์ เวดดิ้ง รับจัดงานแต่งงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
FACEBOOK =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=kK-y-R]https://www.facebook.com/livaliwedding/
LINE@. @livaliwedding
IG : livaliwedding
WEBSITE. http://www.livaliwedding.com/
Mobile 0888744499,0979565144
ลีวาลีย์ เวดดิ้ง ลีวาลีย์ เวดดิ้ง รับจัดงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งครบวงจร ออแกไนซ์ งานแต่ง ดูแลพิธีการ โดย ดิ๊พ บอยสเก๊าท์ พิธีกรงานแต่ง ขอดูแลทุกคู่รัก ด้วยหัวใจ ด้วยอุปกรณ์ที่ทรงคุณค่าและมีความสวยงามตามหลักจารีตประเพณี ลำดับทุกขั้นตอนพิธี โดย พิธีกรงานแต่งงาน มืออาชีพ ดิ๊พ บอยสเก๊าท์ ลีวาลีย์ เวดดิ้ง รับจัดงานแต่งงาน
LIVALI WEDDING รับจัดงานแต่งงาน บริการถ่ายพรีเวดดิ้ง
=AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#พิธีกรงานแต่งงาน =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#พิธีกรงานแต่งงานเช้า =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#พิธีกรงานอีเว้นท์ =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#พิธีกร =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#ให้เช่าพานขันหมาก =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#รับจัดพานขันหมาก =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#รับจัดพานขันหมากเอก =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#รับจัดพานขันหมาก =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#นายพิธีงานแต่งงาน =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#นายพิธี =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#พิธีกร =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#รับจัดงานแต่งงาน =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#[url=https://www.livaliwedding.com/]รับจัดงานแต่งงานเช้า[/url] =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#รับจัดงานแต่งพิธีเช้า =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#ออแกไนซ์งานแต่ง =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#พิธีกรงานแต่ง =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#พิธีกรงานแต่งงาน =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#รับจัดงานแต่งงานครบวงจร =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#รับจัดงานแต่งงายที่บ้าน =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#รับจัดงานอีเว้นท์ =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#รับจัดงานทำบุญ =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#รับจัดงานเปิดตัว =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#รับถ่ายพรีเวดดิ้ง =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#รับถ่ายพรีเซ็นเทชั่น =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#พรีเวดดิ้ง =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#พรีเซ็นเทชั่นงานแต่งงาน =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#พรีเซ็นเทชั่นคู่บ่าวสาว =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#Presentationwedding =AZXP_saYzYrBsftvUD-WLaQy_08pOQIh6yZpelHrKZUJipLnWEsilfGCoO8ofYscOg8Waoq3nkf_jEry8a3z5XojGp9YGA1kQI_Z881x8biNrrebISesBxcdgEJHzzBDuQPDVaw1myEMahDCJFb4JPLMPoo2C4Aor4O8qtqGSxYRDctp_0czR_DJGy2JBQPrXVUW0d8fEt7IYQa5T8bu0xOv&__tn__=*NK-y-R]#Presentation
ลีวาลีย์ เวดดิ้ง รับจัดงานแต่งงาน
ลีวาลีย์ เวดดิ้ง รับจัดงานแต่งงาน
ลีวาลีย์ เวดดิ้ง รับจัดงานแต่งงาน
ลีวาลีย์ เวดดิ้ง รับจัดงานแต่งงาน


#20
ทําไมเราต้องมีศาสนาคิดดี พูดดี ทำดี เป็นไฉนจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง จงทำญาณให้เห็นจิต เหมือนดั่งตาเห็นรูปความทุกข์ ความดับทุกข์พุทโธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานวิมุตติจิต จิตตื่นรู้ พ้นจากอวิชชาสมมุติทั้งปวง มหาสุญญตาสูตรอรูปพรหมภูมิ ๔รูปพรหมภูมิ ๑๖อบายภูมิ ๔ – เดรัจฉานภูมิอบายภูมิ ๔ – อสุรกายภูมิอบายภูมิ ๔ – เปตภูมิอบายภูมิ ๔ – นรกภูมิกามสุคติภูมิ ๗ – สวรรค์ ๖ภพภูมิของสัตว์โลก ๓๑ ภูมิวัฏสงสาร สังสารวัฏ สงสารวัฏวิสุทธิ ๗
มัคคสมังคี มรรคสมังคีบันได ๑๐ ขั้น สู่อรหันต์สติปัฏฐาน ๔วิปัสสนากัมมัฏฐานสมถกัมมัฏฐานวิปัสสนาญาณ ๙วิปัสสนาญาณ ๑๖มรรคมีองค์ ๘ความสุขที่แท้จริงโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ ๔ ประเภทพระอรหันต์โลกวิปัตติสูตร โลกธรรม ๘ อาทิตตปริยายสูตร อนัตตลักขณสูตรธัมมจักกัปปวัตตนสูตร